Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Andmekaitsetingimused › Narva linna sotsiaalabiaameti andmekaitsetingimused

Narva linna sotsiaalabiaameti andmekaitsetingimused

Vastutav töötleja: Narva linna Sotsiaalabiamet,
Linda 4, 20309 Narva linn,
telefonid: 35 69601, 35 69610,
e-post: sotsiaalabiametnarva.ee.

Narva linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärusega antud ülesandeid.

Narva linna Sotsiaalabiameti peamised ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine;
 • Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevuse koordineerimine, kontrollimine ja töö analüüsimine;
 • sotsiaalvaldkonna teavitamis-, koostöö- ja tunnustusürituste korraldamine;
 • teiste ametiasutuste ja mittetulundusühingutega koostöö tegemine;
 • sotsiaalvaldkonnaga seotud Narva Linnavalitsuse ja Narva Linnavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • muude seadustega ja kehtivate õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmine oma haldusalal.

Ülaltoodud ülesannete täitmisel kogub Narva linna Sotsiaalabiamet tööks vajaliku informatsiooni ning töötleb andmekogudes sisalduvaid andmeid, mis sisaldab isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Tagatakse, et eraelu võimalikult vähe riivataks.

Narva linna Sotsiaalabiamet töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning isikuandmete kaitse seadusega.

Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et

 • töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti