Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Laste suvepuhkuse toetus

Laste suvepuhkuse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Laste suvepuhkuse toetuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele suvepuhkuse korraldamine. Puuetega lastele toetus eraldatakse majutuse tasustamise näol kuurorttsoonis, lastele teistest sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest - tuusiku kujul lastelaagrisse. Suvepuhkuse korraldamisega tegeleb Narva Linna Sotsiaalabiamet, perekondade poolt korraldatud puhkusega seotud kulusid ei hüvitata.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

  1. vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;
  2. puudega lapsed;
  3. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
  4. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
  5. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Riigi või linna ülalpidamisel olevate laste suhtes ei rakendata tingimust netosissetuleku kohta.

Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse hiljemalt 30. maiks.

Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel ja toetuse saamise õigust.

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele toetuse eraldamiseks valmistab ette vajalikke dokumente Sotsiaalabiameti lastekaitseosakond, välja arvatud lapsed, kellel on määratud füüsilisest isikust eestkostja.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti