Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused

Täiendavad sotsiaaltoetused

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikutel, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuste määramise eesmärgiks on vähekindlustatud või erivajadustega inimestele hädavajalike kulutuste osaline katmine, kui isiku enda või perekonna ressursid on ammendunud ja neid kulutusi ei ole võimalik kompenseerida teiste riiklike või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavate toetustega.

 Sünnitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/402092016025

Sünnitoetust makstakse pärast lapse sündi. Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja). Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel hoolekandeasutuses.

Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.

Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev.

Toetus makstakse kolmes osas:

 • 100 eurot makstakse pärast lapse sündi;
 • 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
 • ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.

Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.

Toetuse saamiseks on vaja esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.

Taotlusele lisatakse sünnitõend ja taotleja isikut tõendav dokument ning vajadusel muu dokument, mis tõendab toetuse saamise õigust.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada kolme kuu vältel pärast lapse sündi.

Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul päras kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele. Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.

Toetuse teist ja kolmandat osa eraldi taotlema ei pea.

Taotluse vorm ()

 Esimesse klassi mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 27.05.2021 määrus nr 15 „Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/409062021001

Esimesse klassi minevale lapsele ühekordse koolitoetuse maksmise eesmärgiks on toetada peresid laste kasvatamisel.

Koolitoetust on õigus saada lapsel:

 1. kes alustab esimest korda põhihariduse omandamist;
 2. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn.

Koolitoetust makstakse lapse ühele vanemale või muule last kasvatavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on sama mis lapsel.

Taotluse võib esitada üldjuhul ajavahemikus 12. septembrist kuni 30. novembrini põhihariduse omandamise alustamise aastal.

Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta.

Taotluse vorm ()

 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevatele lastele.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 1. puudega lapsed;
 2. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 3. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 4. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) vormikohane taotlus, mis esitatakse Narva Linna Sotsiaalabiametile ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli. Taotlusele on vaja lisada tõendavad dokumendid esimesse klassi sisseastumise kohta.

Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks.

Taotluse vorm ()

 Koolimineku toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Koolimineku toetust on õigus saada lastel, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi 2-12. klassis ning kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse ajavahemikus 01. august - 20. august. Taotlusele on vaja lisada koolis või gümnaasiumis õppimist tõendavat dokumenti.

Taotluse vorm ()

 Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 „Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016008

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus makstakse 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale (edaspidi hooldaja), kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu.

Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.

Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetus määratakse iga hooldatava kohta.

Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike dokumentidega. Toetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev.

Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest.

Toetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.

Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:

 1. ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot.
 2. ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot.

Taotluse vorm ()

 Puudega laste ravimitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Puudega laste ravimitoetuse eesmärgiks on lapse puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. Toetust võivad saada perekonnad, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast ravimite soetamist, millega seoses toetust taotletakse.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) esitama Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos arstliku ekspertiisi otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta ning lapse nimele vormistatud kulusid tõendavate dokumentidega.

Toetuse piirmäär on 40 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 Laste suvepuhkuse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Laste suvepuhkuse toetuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele suvepuhkuse korraldamine. Puuetega lastele toetus eraldatakse majutuse tasustamise näol kuurorttsoonis, lastele teistest sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest - tuusiku kujul lastelaagrisse. Suvepuhkuse korraldamisega tegeleb Narva Linna Sotsiaalabiamet, perekondade poolt korraldatud puhkusega seotud kulusid ei hüvitata.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 1. vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;
 2. puudega lapsed;
 3. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 4. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 5. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Riigi või linna ülalpidamisel olevate laste suhtes ei rakendata tingimust netosissetuleku kohta.

Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse hiljemalt 30. maiks.

Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel ja toetuse saamise õigust.

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele toetuse eraldamiseks valmistab ette vajalikke dokumente Sotsiaalabiameti lastekaitseosakond, välja arvatud lapsed, kellel on määratud füüsilisest isikust eestkostja.

Taotluse vorm ()

 Jõulupakitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 1. vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;
 2. puudega lapsed;
 3. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 4. riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 5. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Kingipakkide kättetoimetamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet ameti spetsialistide poolt koostatud nimekirjade alusel. Kingipaki saamist kinnitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) oma allkirjaga.

Ühe lapse peale eraldatakse üks kingipakk.

Jõulupakitoetust väljastatakse ajavahemikus 15. detsember - 15. jaanuar.

 Elluastumistoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Elluastumistoetusele on õigus lapsena hoolekandeasutuses kasvanud vanemliku hoolitsuseta isikul või eestkosteperest või perekonnas hooldamiselt ellu astunud isikul, kui ta astub iseseisvasse ellu.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse hiljemalt üks kuu enne iseseisvasse ellu astumist. Muid toetuse saamist põhjendavaid andmeid lisab taotlusele Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakond.

Toetuse määr on 255 eurot.

Taotluse vorm ()

 Hooldajatoetus

Alus:
Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428122019021

Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis ja kes hooldab sügava puudega isikut.

Hooldaja esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse.

Hooldajatoetuse määr on 50,00 eurot kuus.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus

Alus: Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406082016003

Transporditoetus makstakse haridusliku erivajadusega õpilastele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis.

Toetust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos sõidukulusid tõendavate dokumentidega. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatja ühistranspordi sõidupiletite soetamisega seotud kulud ning isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud.

Isikliku transpordi kasutamise juhul hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

Sõiduauto kütusekulude hüvitatakse kütuse tšeki alusel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 1 päeva.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast transpordi kasutamist.

Toetuse piirmäär on 200 eurot kuus.

Taotluse vorm (, )

 Transporditoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Transporditoetuse eesmärgiks on transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel.

Toetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

Hüvitamisele kuuluvad invatranspordi või isikliku transpordi kasutamisega seotud kulud. Invatransport on käesoleva korra mõistes spetsialiseeritud transport, mis on kohandatud liikumispuudega isikute veoks.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast transpordi kasutamist.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos kulusid tõendavate originaaldokumentidega ning tervishoiu või sotsiaalteenuste saamist tõendava dokumendiga.

Isikliku transpordi kasutamise juhul hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

Sõiduauto kütusekulude hüvitatakse kütuse tšeki alusel. Linnavaheliste vahemaade arvutuse aluseks on Maanteeameti poolt kinnitatud linnade vahekauguste tabel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 3 päeva.

Toetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 Proteesitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Proteesitoetuse eesmärgiks on proteesi (välja arvatud hambaproteesid) soetamisega seotud kulude osaline hüvitamine.

Toetust võivad saada 18-aastased ja vanemad isikud, kellel on vajadus proteesi järele.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus koos proteesi soetamist tõendavate kuludokumentidega või proteesi müügiga tegeleva asutuse poolt esitatud arvega taotleja nimele. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast proteesi soetamist.

Toetuse piirmäär on 50 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 Toimetulekutoetus

Alus:
Sotsiaalhoolekande seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014 

Toimetulekutoetus on riigi abi puuduses inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest kuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2021. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Täiendav info on Sotsiaalministeeriumi kodulehel:

https://www.sm.ee/et/toimetulekutoetus-0 

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiameti
tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Linnatoetus

Alus:
Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas"
https://www.riigiteataja.ee/akt/401042021033 

Linnatoetus makstakse kõikidele pensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuse maksmise eesmärgiks on pensionäride ja vähenenud töövõimega isikute (edaspidi taotleja) elukvaliteedi toetamine ja hinnatõusu osaline kompenseerimine.

Linnatoetus makstakse kõigile, kes saavad:

 • vanaduspensioni;
 • töövõimetuspensioni (alates 16 a.);
 • toitjakaotuspensioni;
 • rahvapensioni;
 • muud liiki pensioni

Linnatoetus makstakse kõikidele vähenenud töövõimega isikutele (osaline või puuduv töövõime).

Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

Toetuse määramise aluseks on vormikohane taotlus. Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

Taotlus esitatakse uuesti:

 • pensioni esialgsel määramisel;
 • kui toetuse saaja või isiku, kelle arvel toetust saadi, nimi või perekonnanimi on muutunud;
 • arvelduskonto vahetamisel või sulgemisel;
 • kui muudate pensioni kättetoimetamise viisi (näiteks olite kodus pensioni saaja ja registreerisite pensioni laekumise arvelduskontole uuesti ja vastupidi);
 • kui olete pensionär ja olete hiljuti Narvas registreerunud.

Kui saite juba eelmisel aastal linnatoetust ja Teie ülal loetletud andmed pole muutunud, siis 2021. aastal makstakse toetust automaatselt.

Otsus toetuse määramise ja maksmise kohta tehakse Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kaudu. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil.

Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on taotleja kohustatud teatama Narva Linna Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit.

Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. oktoober - 30. november.

Toetust makstakse sularahas või pangaarvele ülekandega. Sularahas makstakse toetust vaid nendele isikutele, kes saavad pensioni või töövõimetoetust kojukandena posti teel.

2021. aastal toetuse suurus on 25 eurot.

Taotluse vorm ()

 Erakorraline toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Erakorraline toetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, äkilise haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel.

Toetust võivad taotleda need isikud või perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Toetuse saamiseks esitavad abivajajad Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase põhjendatud taotluse koos hädaolukorra tekkimist tõendavate dokumentidega.

Taotluse vorm ()

 Matusetoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 "Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/401022018004

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

 1. matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;
 2. matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse. Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):

 1. isikut tõendav dokument;
 2. Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või –tõend.

Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev.

Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või tema soovil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

Toetuse määr on 300 eurot. Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti