Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused

Täiendavad sotsiaaltoetused

Alus: Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17
"Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 

Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikutel, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuste määramise eesmärgiks on vähekindlustatud või erivajadustega inimestele hädavajalike kulutuste osaline katmine, kui isiku enda või perekonna ressursid on ammendunud ja neid kulutusi ei ole võimalik kompenseerida teiste riiklike või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavate toetustega.

 Sünnitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/402092016025

Sünnitoetust makstakse pärast lapse sündi. Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja). Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel hoolekandeasutuses.

Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.

Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev.

Toetus makstakse kolmes osas:

 • 100 eurot makstakse pärast lapse sündi;
 • 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
 • ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.

Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.

Toetuse saamiseks on vaja esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.

Taotlusele lisatakse sünnitõend ja taotleja isikut tõendav dokument ning vajadusel muu dokument, mis tõendab toetuse saamise õigust.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada kolme kuu vältel pärast lapse sündi.

Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul päras kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele. Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.

Toetuse teist ja kolmandat osa eraldi taotlema ei pea.

Taotluse vorm ()

 Esimesse klassi mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/422062018003

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, mis esitatakse Sotsiaalabiametile lapse koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

Taotlust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile toetus@narva.ee.

Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik 10 tööpäeva jooksul taotluse ja sellega nõutavate dokumentide esitamisest.

Toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotluses märgitud arvelduskontole.

Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

Taotluse vorm ()

 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevatele lastele.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 1. puudega lapsed;
 2. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 3. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 4. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) vormikohane taotlus, mis esitatakse Narva Linna Sotsiaalabiametile ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli. Taotlusele on vaja lisada tõendavad dokumendid esimesse klassi sisseastumise kohta.

Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks.

Taotluse vorm ()

 Koolimineku toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Koolimineku toetust on õigus saada lastel, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi 2-12. klassis ning kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse ajavahemikus 01. august - 20. august. Taotlusele on vaja lisada koolis või gümnaasiumis õppimist tõendavat dokumenti.

Taotluse vorm ()

 Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 „Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016008

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus makstakse 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale (edaspidi hooldaja), kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu.

Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.

Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetus määratakse iga hooldatava kohta.

Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike dokumentidega. Toetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev.

Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest.

Toetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.

Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:

 1. ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot.
 2. ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot.

Taotluse vorm ()

 Puudega laste ravimitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Puudega laste ravimitoetuse eesmärgiks on lapse puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. Toetust võivad saada perekonnad, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast ravimite soetamist, millega seoses toetust taotletakse.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) esitama Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos arstliku ekspertiisi otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta ning lapse nimele vormistatud kulusid tõendavate dokumentidega.

Toetuse piirmäär on 40 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 Laste suvepuhkuse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Laste suvepuhkuse toetuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele suvepuhkuse korraldamine. Puuetega lastele toetus eraldatakse majutuse tasustamise näol kuurorttsoonis, lastele teistest sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest - tuusiku kujul lastelaagrisse. Suvepuhkuse korraldamisega tegeleb Narva Linna Sotsiaalabiamet, perekondade poolt korraldatud puhkusega seotud kulusid ei hüvitata.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 1. vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;
 2. puudega lapsed;
 3. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 4. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 5. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Riigi või linna ülalpidamisel olevate laste suhtes ei rakendata tingimust netosissetuleku kohta.

Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse hiljemalt 30. maiks.

Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel ja toetuse saamise õigust.

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele toetuse eraldamiseks valmistab ette vajalikke dokumente Sotsiaalabiameti lastekaitseosakond, välja arvatud lapsed, kellel on määratud füüsilisest isikust eestkostja.

Taotluse vorm ()

 Jõulupakitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 1. vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;
 2. puudega lapsed;
 3. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 4. riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 5. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Kingipakkide kättetoimetamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet ameti spetsialistide poolt koostatud nimekirjade alusel. Kingipaki saamist kinnitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) oma allkirjaga.

Ühe lapse peale eraldatakse üks kingipakk.

Jõulupakitoetust väljastatakse ajavahemikus 15. detsember - 15. jaanuar.

Taotluse vorm ()

 Elluastumistoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Elluastumistoetusele on õigus lapsena hoolekandeasutuses kasvanud vanemliku hoolitsuseta isikul või eestkosteperest või perekonnas hooldamiselt ellu astunud isikul, kui ta astub iseseisvasse ellu.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse hiljemalt üks kuu enne iseseisvasse ellu astumist. Muid toetuse saamist põhjendavaid andmeid lisab taotlusele Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakond.

Toetuse määr on 255 eurot.

Taotluse vorm ()

 Transporditoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Transporditoetuse eesmärgiks on transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel.

Toetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

Hüvitamisele kuuluvad invatranspordi või isikliku transpordi kasutamisega seotud kulud. Invatransport on käesoleva korra mõistes spetsialiseeritud transport, mis on kohandatud liikumispuudega isikute veoks.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast transpordi kasutamist.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos kulusid tõendavate originaaldokumentidega ning tervishoiu või sotsiaalteenuste saamist tõendava dokumendiga.

Isikliku transpordi kasutamise juhul hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

Sõiduauto kütusekulude hüvitatakse kütuse tšeki alusel. Linnavaheliste vahemaade arvutuse aluseks on Maanteeameti poolt kinnitatud linnade vahekauguste tabel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 3 päeva.

Toetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 Proteesitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Proteesitoetuse eesmärgiks on proteesi (välja arvatud hambaproteesid) soetamisega seotud kulude osaline hüvitamine.

Toetust võivad saada 18-aastased ja vanemad isikud, kellel on vajadus proteesi järele.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus koos proteesi soetamist tõendavate kuludokumentidega või proteesi müügiga tegeleva asutuse poolt esitatud arvega taotleja nimele. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast proteesi soetamist.

Toetuse piirmäär on 50 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 Toimetulekutoetus


Warning: include(1/101/toimetulekutoetus.html): failed to open stream: No such file or directory in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 66

Warning: include(): Failed opening '1/101/toimetulekutoetus.html' for inclusion (include_path='.:/opt/zone/lib/php') in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 66

 Linnatoetus


Warning: include(1/101/linnatoetus.html): failed to open stream: No such file or directory in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 71

Warning: include(): Failed opening '1/101/linnatoetus.html' for inclusion (include_path='.:/opt/zone/lib/php') in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 71

 Erakorraline toetus


Warning: include(1/101/erakorralinetoetus.html): failed to open stream: No such file or directory in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 76

Warning: include(): Failed opening '1/101/erakorralinetoetus.html' for inclusion (include_path='.:/opt/zone/lib/php') in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 76

 Matusetoetus


Warning: include(1/101/matusetoetus.html): failed to open stream: No such file or directory in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 81

Warning: include(): Failed opening '1/101/matusetoetus.html' for inclusion (include_path='.:/opt/zone/lib/php') in /data01/virt20059/domeenid/www.narvaabi.ee/htdocs/5/5.html on line 81

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti