Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamise teenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määrus nr 17 „Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/409072022039

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Üldjuhul tagatakse teenus Narva linna omandis oleva sotsiaaleluruumi üürile andmisega.

Eluruumi tagamise teenuse osutamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet.

Teenust on õigustatud taotlema isik (või tema esindaja), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Narva linn ning kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama, sealhulgas:

 • isik, kellel lõpeb asendushooldus- või järelhooldusteenuse osutamine ning kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne asendushooldus- või järelhooldusteenusele suunamist oli Narva linn;
 • isik, kelle eluruum on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks;
 • regulaarseid sotsiaalteenuseid saav isik, sealhulgas lapse hoolekannet vajav või vähekindlustatud pere;
 • isik, kes tulenevalt vanusest, tervislikust seisundist, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline endale või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi teenuse osutamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;
 • kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli Narva linn.

Teenuse taotlemine

Teenuse taotleja, tema seaduslik või lepinguline esindaja esitab Sotsiaalabiametile taotluse. Taotluse esitamine on vormivaba, kuid teenuse menetlemise huvides on mõistlik taotlus esitada kirjalikult taasesitatavas (e-kiri) või kirjalikus vormis.

Taotluses märgitakse vähemalt:

 • taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete isiku- ja kontaktandmed;
 • taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sotsiaalne seisund;
 • eluruumi tagamise teenuse vajaduse põhjus;
 • periood, mis ajaks teenust vajatakse;
 • andmed taotleja ja tema perekonna majandusliku olukorra kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, kuue viimase kuu sissetulekud, arvelduskonto väljavõtted jmt);
 • minimaalsed nõudmised eluruumile, mis lahendaksid tema ja perekonnaliikmete vajadused;
 • vajadusel teenuse seisukohast olulised andmed tervisliku seisundi kohta;
 • taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri.

Taotluse allkirjastavad taotleja ja kõik täisealised pereliikmed. Juhul, kui pereliikmel ei ole võimalik taotlust allkirjastada, tuleb seda lühidalt ja arusaadavalt põhjendada. Taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega esitatakse isiklikult või posti teel allkirjastatuna või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul hindab Narva Linna Sotsiaalabiamet taotleja abivajadust ning otsustab teenuse osutamise või teenuse osutamisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Eluruumi tagamise teenust osutatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Teenuse saaja abivajaduse hindamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sh taotleja ja tema perekonna varalisi sissetulekuid ja väljaminekuid, üldist majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust, taotleja enda panust toimetuleku tagamisel, teisi olemasolevaid võimalusi olukorra lahendamiseks ja muid asjas tähtsust omavaid asjaolusid.

Teenuse osutamisel suunab Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialist teenuse saaja eluruumi haldaja poole, mille töötaja teeb teenuse saajale ettepaneku üürile antav asustamata eluruum üle vaadata.

Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab Narva Linna Sotsiaalabiameti ettepanekul Narva Linnavalitsus korraldusega.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiamet (Malmi tn 5a, Narva linn)
Tervise- ja sotsiaalosakond
Lastekaitse osakond (lastega seotud küsimustes)
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

e-post: sotsiaalabiametnarva.ee

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti