Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Taotleja (edaspidi ka hooldust vajav isik) või tema seaduslik esindaja esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku avalduse, milles põhjendab asutusse paigutamise vajadust.

Narva Linna Sotsiaalabiametis koostatakse iga taotleja kohta toimik, kus taotleja avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

 1. isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. väljavõte Pensionikindlustuse registrist pensioni suuruse kohta;
 3. väljavõte Eesti rahvastikuregistrist taotleja elukoha ja perekonna koosseisu kohta;
 4. puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
 5. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia;
 6. täidetud hindamisinstrument hooldusvajaduse väljaselgitamiseks;
 7. arstitõend, milles märgitakse ära krooniliste, somaatiliste ja nakkushaiguste esinemine, allergia esinemisel- informatsioon põhjustajate kohta;
 8. väljavõte kinnistusregistrist kinnisvara olemasolust;
 9. seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

Narva Linna Sotsiaalabiamet kontrollib esitatud dokumente, teostab taotleja juures külastuse, veendub taotleja nõusolekus asutusse paigutamiseks ning palub vajaduse korral esitada otsustamiseks vajalikke täiendavaid dokumente.

Paigutamise otsustamiseks moodustatakse Sotsiaalabiameti juurde vastav komisjon, mille koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus.

Komisjon:

 1. vaatab üle hooldust vajava isiku toimiku;
 2. selgitab välja sobiva asutuse ja selle koha maksumuse;
 3. teeb kindlaks hooldust vajava isiku ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate poolt makstava omaosalust hoolduskulude kandmisel;
 4. määrab linnapoolset osa hoolduskulude kandmisel;
 5. teeb Sotsiaalabiametile ettepaneku hooldust vajava isiku asutusse paigutamiseks.

Asutuse valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

Sotsiaalabiamet teeb otsuse hooldust vajava isiku asutusse paigutamisest. Otsuses märgitakse muuhulgas ka asutuse nimi ja hoolduskulude maksmise allikad, sealhulgas linnapoolset osa hoolduskulude kandmisel.

Kohustus tasuda asutuses viibimise eest on eelkõige hooldust vajaval isikul ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel.

Hooldusele paigutatud isik võtab kohustuse tasuda 85% enda igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui hooldamiseks vajalik.

Avalduse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti