Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Osakonnad › Tervise- ja sotsiaalosakond › Koduteenused

Koduteenused

Alus: Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016007

Koduteenuseid osutatakse täisealistele isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn ning kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

  1. kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2. kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate tervislikud võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  3. kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

Teenuseid osutatakse tööpäevadel kella 8.00 - 20.00 kogumahus kuni 20 tundi nädalas, kuid mitte rohkem kui 80 tundi kalendrikuus.

Teenuste saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse.

Teenuste osutamise otsustamiseks teeb sotsiaaltöötaja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamistestiga teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja hooldusvajadust ning täidetakse kliendikaart.

Teenused on kliendile tasuta või osaliselt tasulised.

Teenuste maksumus sõltub osutavate teenuste mahust ja kliendi sissetulekust:

  1. kui isiku sissetulek ei ületa 50% kehtivast töötasu alammäärast või klient saab toimetulekutoetust, siis osutatakse teenused kliendile tasuta;
  2. 15% teenuse maksumusest tasub klient juhul, kui tema sissetulek ületab 50% kehtivast töötasu alammäärast.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti