Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Osakonnad › Lastekaitseosakond › Esimesse klassi mineva lapse toetus

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/422062018003

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, mis esitatakse Sotsiaalabiametile lapse koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

Taotlust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile toetus@narva.ee.

Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik 10 tööpäeva jooksul taotluse ja sellega nõutavate dokumentide esitamisest.

Toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotluses märgitud arvelduskontole.

Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti