Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406032015026
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

  Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11
"Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas"
    (Taotluse vorm ,)

 Osakonnad


Sotsiaaltöö-


osakond

Lastekaitse-


osakond

Hoolekande-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Kontakt

 

 «      Mai      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Uue direktori väljakutsed. Lastekaitse.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost 8:30 ja 13:30.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/936941/podrobnosti-iz-narvy webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 15.05.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:30.

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tigrid laagris

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tigrid laagris suvekoolivaheajal ajavahemikus 23.07.2019-31.07.2019.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus (link: ) ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (kab. 412,413,416) vastuvõtu ajal: esmaspäev, kolmapäev kell 9:00-12:00; 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 30.05.2019.

Narva linna elanikel on võimalik osaleda eluruumide kohandamise riiklikus programmis puuetega inimestele

Riikliku programmi eesmärk on toetada eluruumide kohandamise töid, mille tulemusena paranevad puuetega inimeste liikumisvõimalused, hügieenitoimingute tegemine, samuti mis soodustavad eluruumidest väljas käimist.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise programmi rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist ning kohaliku omavalitsuse eelarvest. Tööde maksumuste piirnormide ületamise korral (iga tööliigi kohta on Rahandusministeerium arvestanud ja määranud kindlaks maksumuste piirnormid programmi raames) võib olla rakendatud omafinantseerimise põhimõte isiku poolt, kes vajab oma eluruumi kohandamist.

Hüvitamisele kuuluvad järgmised kulud: ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud, vajaliku statsionaarse mööbli ja inventari kulud. Toetatakse ümberehitisi, mis parendavad liikumisvõimalusi, hügieenitoimingute tegemisi, samuti mis soodustavad eluruumidest väljas käimist. Toetuse suurus ja seadiste piirarv kohaliku omavalitsuse kohta arvestatakse lähtuvalt puuetega inimeste arvust, kes elab omavalitsuse haldusterritooriumil.

Programmi esimene voor kuulutati välja 2018. a märtsikuus. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15.05.2018. a. Esitati 20 taotlusi, mõned pered on kooskõlastusvoorus keeldusid programmist osalemast. Sotsiaaltöötajatest ja ehitusspetsialistidest koosnevast komisjon vaatas laekunud taotlused läbi ning hinnanud esitatud dokumente ja sotsiaalseid vajadusi. Narva linna koondtaotlus oli Rahandusministeeriumile esitatud 13.06.2018. a. Ministeerium tegi positiivse otsuse 13 taotluse rahuldamise kohta 29.08.2018. a.

Seisuga 15.02.2019. a on eluruumide kohandamine riikliku toetuse toel, linnapoolse olulisel panusel ja linnaelanike vähesel kaasrahastamisel tehtud 8 perele:

 • 5 WC-ruumi seadist
 • paigaldati 1 liftplatvormi
 • paigaldati 1 ukseautomaatikat
 • tehti 1 ukseava seadist (ukseava laiendamine ja siseukse paigaldamine).

Programmi esimeses voorus osalenud 5 perele tehtavad tööd on kavas lõpetada 2019. aastal. Projekti esimese vooru lõpptähtaeg on 31.12.2019. a.

Taotluste esitamise teine voor on avatud alates 21.02.2019. a. Taotlusi saab esitada kuni 06.08.2019. a. Vastavalt linnas kehtivale korrale, mis reguleerib linnastruktuuride tegevust antud projekti raames, taotluste vastuvõtu tähtaeg lõpeb üks kuu enne programmivooru lõppu, ehk kuni 26. juulini. Sotsiaalministeeriumist 08.02.2019. a saadud info kohaselt 2019. aastal on plaanis kohandada puuetega inimeste vajadusteks 1490 eluruumi Eestis. Selleks otstarbeks on Eesti eelarves planeeritud 7 186 351 eurot, millest 15% ehk 1 268 179 eurot moodustab kohalike omavalitsuste eelarve osa.

Taotleda eluruumi kohandamist saavad kõik inimesed sõltumata east, kellel on tuvastatud keskmine, raske või sügav puue.

Hüvitamisele kuuluvad kulud on ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud, vajaliku statsionaarse mööbli ja inventari kulud, nimelt:

 • Liftplatvormi paigaldamine
 • Laelifti paigaldamine
 • Ukseautomaatika paigaldamine
 • Kaldtee paigaldamine
 • Ukseavade seadised
 • Uksepaki paigaldustööd
 • Vannitoa kohandamine
 • WC-ruumi kohandamine
 • WC poti vahetus inva WC poti vastu
 • Köögi kohandamine

Programmis osalemiseks peab soovija esitada Sotsiaalabiametile:

 • Avaldus
 • luruumi kasutamisõigust tõendav dokument
 • Hinnapakkumine firmalt, mis teostab kohandamistöid

Mõnel juhul võidakse küsida täiendavaid dokumente:

 • Eluruumi omaniku nõusolek eluruumi kohandamiseks
 • Sotsiaalkindlustusameti antud hinnang elukeskkonnale
 • Kirjalik kinnitus omafinantseerimise kohta taotlejalt või tema sponsorilt

Juhul, kui isikul on raskusi dokumentide kogumisel, Sotsiaalabiamet võib talle pakkuda tugiisiku teenust, kes aitab vajalikke dokumente koguda. Dokumendid esitatakse Sotsiaalabiameti hoolekandeosakonda, kui eluruumi kohandamist vajab täisealine isik.

Hoolekanneosakonna vastuvõtuaeg:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
3. korrus, ruum 307

Kui eluruumi kohandamist vajab laps, siis konsultatsioone dokumentide esitamisel annab projekti koordineerija ja Sotsiaalabiameti teenistuja Nadežda Dorofejeva, tel. 356 9600.

Taotlejad peavad meeles pidama, et puuetega inimeste eluruumide kohandamine ei ole tavaline remont riigi- ja linnaeelarve vahendite eest, vaid riigi ja kohaliku omavalitsuse praktiline abi inimese elukvaliteedi parendamisel.

Õnnitleme Narva Linna Sotsiaalabiameti töötajaid
25-aasta juubeli puhul!

1. aprillil 1994. aastal alustas Narva Linna Sotsiaalabiamet oma tegevust Narva Linnavalitsuse struktuuris Narva linnas elavatele abivajavatele inimestele sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamisel. Teenuste maht ja sihtrühmade arv on selle aja jooksul pidevalt suurenenud. Praegu osutatakse sotsiaalabi ja –teenuseid puuetega lastele, täiskasvanutele, toimetulekuraskustega inimestele ja abivajavatele.

See on väga raske ja üllas töö! Narva Linna Sotsiaalabiamet tänab töötajaid, kes aastaid töötasid ja töötavad sotsiaalsfääris, oma partnereid ja toetavaid organisatsioone!

«  1  »

 

 

 
 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti