Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 16.11.2020

Seoses koroonaviiruse levikuohuga Narva linnas teatame Teile, et Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 16.11.2020 toimub järgmiselt:

Esmaspäeviti: 09.00 - 12.00

Kolmapäeviti: 13.00 - 16.00

Samuti saab kasutada spetsialistide kontaktandmed, mis asuvad Narva linna ametlikul kodulehel www.narva.ee ja Narva Linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee või e-posti kaudu.

Toetuste ja teenuste saamise küsimustel on võimalik pöörduda telefoni teel (www.narvaabi.ee), kasutada Malmi 5A aadressil paigaltatud postkasti või esitada digiallkirjastatud taotlused e-posti aadressile: sotsiaalabiamet@narva.ee

Narva linna Sotsiaalabiamet

COVID-19

Toimus Narva kriisikomisjoni erakorraline koosolek

Narva linnavalitsuse kriisikomisjon pidas 30. novembril erakorralise koosoleku, mis toimus Skype kaudu.

Koosolekul arutati Narva linnavalitsuse ametiasutuste, SA Narva Haigla ning linna elutähtsate teenuste osutajate olukorda seoses koroonaviiruse levikuga. Narva linn on üks kõige suurema nakatanute suhtarvuga omavalitsus Eestis. 30. novembri seisuga oli Narvas 14 päeva suhtarv 100 000 elaniku kohta 850,96 /Eestis 335,75/.

SA Narva Haigla on keerulises olukorras ning korraldanud ümber oma tegevuse, avatud on kaks COVID-19 osakonda ja teinud muudatused plaanilistes tegevustes. Haigestunud on ka haigla enda personal. SA Narva Haigla on tihedas koostöös Lõuna meditsiinistaabiga ning Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad nõustavad Narva haigla arste ja töötajaid nii elektrooniliste kanalite kaudu, kui ka Narvas kohapeal.

Et saada viiruse levik linnas kontrolli alla, siis tegid SA Narva Haigla ja Terviseameti Ida regionaalosakonna esindajad ettepaneku pikendada huviringide ja spordikoolide distantsõpe perioodi ning Narva linna kultuuri- ja spordiasutused jätta suletuks kahe nädala võrra kuni olukorra paranemiseni.

Võttes aluseks 14 päeva suhtarvu 100 000 elaniku kohta ning tehtud ettepanekut otsustas Narva Linnavalitsuse kriisikomisjon pikendada huviringide ja spordikoolide distantsõpe perioodi ning jätta suletuks Narva linna kultuuri- ja spordiasutused kahe nädala võrra 13. detsembrini 2020.

Palume kõigil suhtuda tõsiselt tekkinud olukorda ning oma käitumisega vähendada viiruse levikut. Selleks on vaja teha väikeseid asju: vältida rahvarohkeid kohti /kui ei ole võimalik, siis katta suu ja nina maski või salliga/, hoida distantsi, pesta tihti käsi ja jälgida terviseameti teisi nõuandeid, mis aitavad viirusest hoiduda.

 

Narva Linnavalitsus
narvalvnarva.ee

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kelle?

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Millised täiendavad dokumendid tuleb esitada?

Kui laps läheb Narva linna territooriumil asuvasse kooli, siis täiendavaid dokumente, välja arvatud taotlus, pole vaja esitada. Juhul kui laps läheb väljaspool Narva linna asuvasse kooli, tuleb esitada kooli poolt väljastatud tõend õpilase kooli arvamise kohta.

Toetuse suurus on 50 €

ning seda makstakse 30päeva jooksul otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

Millal võib taotlust esitada?

Taotlust toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal

alates 15. septembrist kuni 31. detsembrini.

Kuidas toetust saada?

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva linna Sotsiaalabiametile taotlus. Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal ( vanem või eestkostja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Kaasa tuleb võtta dokumendid lapse ja lapse seadusliku esindaja isikukoodidega ning teada arvelduskonto numbrit, millele soovite saada toetust.

Taotlust võib esitada pöördudes isiklikult Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Malmi 5A, 1.korrus, kab.104, 107 (esmaspäev-neljapäev 09.00-12.00, 13.00-16-00) ning täites sealt saadava taotluse blanketi.

Taotlus võib esitada digiallkirjaga e-posti teel. Taotluse vorm on kättesaadav Narva linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee rubriigis «Dokumendid». Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile toetusnarva.ee

Teie e-postile peab tulema kinnitus kirja kättesaamise kohta.

Taotlus võib täita otseselt oma koolis õppimise algusest, täidetud taotluse edastab kool Narva linna Sotsiaalabiametile.

Täiendavat infot võib saada telefoni:  +372 356 9612

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab.
Linnatoetus.

Linatoetust (20 eur aastas) on õigus taotleda isikul, kes on vanaduspensionär (sh ennetähtaegne vanaduspension, soodustingimustel jne), toitjakaotuspensionär, rahvapensionär, samuti vähenenud töövõimega isik või töövõimetuspensionär. Toetust makstakse tingimusel, et:

  1. taotleja on registreeritud (registreeritud) Narva elanik vähemalt aasta,
  2. taotleja saab ühte ülalnimetatud pensioniliikidest või tema töövõime on vähenenud.

Arvesse lähevad kõik, kes on varem esitanud linnatoetuse taotlust. Kuid pöörame tähelepanu, et pangakonto, nime, isikukoodi muutmise korral peab taotleja uue taotlusega pöörduma Narva linna Sotsiaalabiameti poole, et makse oleks tehtud korrektselt ja õigeaegselt. Eelpool nimetatud andmete muutumise ja esmakordse taotlemise korral tuleb pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti poole kuni 01.09.2020

Linnatoetuse (20 eur) väljamaksmine teostatakse perioodil 1. oktoobrist kuni 30. Novembrini, kuid suurem osa maksetest teostatakse oktoobri esimeses pooles.

Pöörame tähelepanu, et kui te mingil põhjusel ei saa ajavahemikul 01.10.2020-30.11.2020 linnatoetust, peate Teie andmete täpsustamiseks pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti poole. Seda tuleb teha hiljemalt käesoleva aasta 30. novembrini.

Lisainformatsioon linnatoetuse väljamaksmise kohta on kättesaadav telefonil
3569715, 53 04 06 27.

http://narvaabi.ee/ru/index0.php?page=513

Narva linna Sotsiaalabiamet

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti