Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva linna elanikel on võimalik osaleda eluruumide kohandamise riiklikus programmis puuetega inimestele

Riikliku programmi eesmärk on toetada eluruumide kohandamise töid, mille tulemusena paranevad puuetega inimeste liikumisvõimalused, hügieenitoimingute tegemine, samuti mis soodustavad eluruumidest väljas käimist.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise programmi rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist ning kohaliku omavalitsuse eelarvest. Tööde maksumuste piirnormide ületamise korral (iga tööliigi kohta on Rahandusministeerium arvestanud ja määranud kindlaks maksumuste piirnormid programmi raames) võib olla rakendatud omafinantseerimise põhimõte isiku poolt, kes vajab oma eluruumi kohandamist.

Hüvitamisele kuuluvad järgmised kulud: ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud, vajaliku statsionaarse mööbli ja inventari kulud. Toetatakse ümberehitisi, mis parendavad liikumisvõimalusi, hügieenitoimingute tegemisi, samuti mis soodustavad eluruumidest väljas käimist. Toetuse suurus ja seadiste piirarv kohaliku omavalitsuse kohta arvestatakse lähtuvalt puuetega inimeste arvust, kes elab omavalitsuse haldusterritooriumil.

Programmi esimene voor kuulutati välja 2018. a märtsikuus. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15.05.2018. a. Esitati 20 taotlusi, mõned pered on kooskõlastusvoorus keeldusid programmist osalemast. Sotsiaaltöötajatest ja ehitusspetsialistidest koosnevast komisjon vaatas laekunud taotlused läbi ning hinnanud esitatud dokumente ja sotsiaalseid vajadusi. Narva linna koondtaotlus oli Rahandusministeeriumile esitatud 13.06.2018. a. Ministeerium tegi positiivse otsuse 13 taotluse rahuldamise kohta 29.08.2018. a.

Seisuga 15.02.2019. a on eluruumide kohandamine riikliku toetuse toel, linnapoolse olulisel panusel ja linnaelanike vähesel kaasrahastamisel tehtud 8 perele:

  • 5 WC-ruumi seadist
  • paigaldati 1 liftplatvormi
  • paigaldati 1 ukseautomaatikat
  • tehti 1 ukseava seadist (ukseava laiendamine ja siseukse paigaldamine).

Programmi esimeses voorus osalenud 5 perele tehtavad tööd on kavas lõpetada 2019. aastal. Projekti esimese vooru lõpptähtaeg on 31.12.2019. a.

Edasi...

Õnnitleme Narva Linna Sotsiaalabiameti töötajaid
25-aasta juubeli puhul!

1. aprillil 1994. aastal alustas Narva Linna Sotsiaalabiamet oma tegevust Narva Linnavalitsuse struktuuris Narva linnas elavatele abivajavatele inimestele sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamisel. Teenuste maht ja sihtrühmade arv on selle aja jooksul pidevalt suurenenud. Praegu osutatakse sotsiaalabi ja –teenuseid puuetega lastele, täiskasvanutele, toimetulekuraskustega inimestele ja abivajavatele.

See on väga raske ja üllas töö! Narva Linna Sotsiaalabiamet tänab töötajaid, kes aastaid töötasid ja töötavad sotsiaalsfääris, oma partnereid ja toetavaid organisatsioone!

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti