Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Head kogukonnad! Kutsume teid osalema kampaanias: "Kogukond, märka ja hooli!"

Meie algatuse eesmärgiks on pöörata kogukondade tähelepanu seal elavatele üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele, kaardistada nende abivajadused ning mõelda läbi, kuidas kogukond saab neid inimesi toetada ja kus on vajalik sotsiaaltöötaja ja omavalitsuse kaasamine.

Liikumine Kodukant töötab 2018. aastast koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja mudelit vabatahtlike kaasamiseks Eestis hoolekandesse. Meie kampaanias osaledes aitad meil läbi mõelda, kuidas võiks toimida kogukonna poolt juhitud mudel: kus saab kogukond oma vabatahtlikega toetada abivajajaid ning millises osas vajatakse sellise mudeli toimimiseks tulevikus abi ja rahalist katet. Lähtuvalt meie kampaania tulemustest, esitame Sotsiaalministeeriumile 2020. aasta suvel täiendavad ettepanekud kogukonnapõhise kaasamismudeli toimimise ning rahastamise osas. Seega - head kogukondade eestvedajad - saate kaasa aidata , et meie kogukondades elavad inimesed ei jääks üksi, märkamata ja hooleta.

Kui asi pakub sulle huvi, uuri tegevuskava!

Osalejad: kuni 40 kogukonda. Kogukonnana peame silmas mingis piirkonnas toimivat inimeste rühma. Kogukond võib koosneda nii ühest kui mitmest külast, aga väga odatud on ka toimivad kogukonnad linnades ja alevites. Oluline on, et on olemas eestvedajate grupp ja soov kaasa lüüa!

Ettevalmistus - kogukondade teavitus, osalejate registreerumine. Palume kõigil, kes on huvitatud kaasa lööma võtta ühendust Põhja piirkonna projektijuhi Anu Viltropiga
(anu.viltropgmail.com, tel +372 5665 9118).

1.samm: Kogukonna aktiivgrupp võtab enda peale abivajaduste kaardistamise. Kogukonnast vähemalt ühe meeskonnaliikmega sõlmitakse vabatahtliku leping. Kaardistamiseks vajalikud materjalid edastavad projektijuhid Eha või Anu. Ühtlasi teavitatakse ka sotsiaaltöötajat kogukonnamudeliga liitumisest.

2.samm: kogukonna esindus külastab piirkonna üksikuid eakaid ja täiskasvanud erivajadustega inimesi. Külastuse käigus vesteldakse inimesega, tutvustatakse kogukonna tegemisi ja pannakse kirja, millist tuge inimene vajab. Ühtlasi tuleb võtta inimese allkiri andmekaitse nõusolekule.

3.samm: kogukonna esindaja annab Kodukandi esindajale (Eha, Anu või mõni meie koordinaatoritest) teada külastustest, edastab allkirjastatud andmekaitsenõusoleku paberid ning annab ülevaate, millal ja kelle juures käidi, mida räägiti ning millist abi inimesed vajavad. Koordinaator või projektijuht sisestab andmed andmebaasi, et meie eksperdid saaksid sisu analüüsida. Vajadusel edastab kogukond info abivajajatest kohalikule omavalitsusele.

4.samm: Kohtumine kogukonna inimeste ja valla/linnavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Kohtumisel tutvustakse külaskäikude tulemusi ning toimub arutelu, kuidas saab abi pakkuda kogukond, millega tegeleb edasi sotsiaaltöötaja. Ühtlasi lepitakse kokku, kas ja kuidas kogukond ja sotsiaaltöötaja omavahel edaspidi infot vahetavad. Sellel kohtumisel võiks tutvustada meie hankejuhendmaterjale. Kui vähegi võimalik, osaleb kohtumistel ka Kodukandi esindaja.

5.samm: kogukond jagab omavahel ülesanded, kuidas toetatakse edaspidi neid inimesi, kes vajavad abi näiteks toidu toomisel, puude ladumisel, kogukonnasündmusele tulemisel jne. Meiega lepingu sõlminud kontaktinimene (vabatahtlik) annab mõlema kuu lõpus projektijuhile teada, kui kellegi juures käiakse. Projektijuht kannab külastused andmebaasi.

6.samm: Projekti meeskond viib läbi küsitluse nende inimeste seas, kellel vabatahtlikud abiks käisid.

Osalevate kogukondadega lepime kokku ka mudeli testimisega seotud kulude katmise osas.

Rahvaküsitlus "Hooldekodu psüühikahäiretega inimestele ehitamine Narvas"

Küsimuse ajalugu

Elanike palvel kirjutame küsimuse ajaloost, et narvakatele oleks antud küsitluse eesmärk selge.

2019. aastal esitas AS Hoolekandeteenused Narva Linnavalitsusele taotluse, mille eesmärk on saada luba hooldekodu ehitamiseks psüühikahäiretega inimestele projektide raames Euroopa fondide toel. Organisatsioon peab ehitama Eestis kokku 12 hooldekodu kuni 2023. aastani. Hooldekodus on võimalik elada 24 inimesel riiklike struktuuride suunamisel ja seal töötavad mitu spetsialisti, kes tagavad klientide eluolu. Ehitamise finantseerimine teostatakse projekti raames. Maja teenindus täidab AS Hoolekandeteenindus. Sellistel projektidel on alati olemas tingimused ja need on täitmiseks kohustuslikud. Antud projektis on peamine tingimus see, et hooldekodu peab paiknema linnakeskkonnas, jalutuskäigu kaugusel elamutest, ravi- ja kultuuriasutustest, kauplustest ja teistest avalikest.

Küsimuse lahendamise eesmärgiga moodustas Narva linnapea Aleksei Jevgrafov meeskonda, mille koosseisus on spetsialistid – arstid ja Sotsiaalabiameti töötajad. Septembrikuus kohtus meeskond linnapea juhtimisel sotsiaalministriga ja kohtumise käigus arutati antud teemaga seonduvat. ASi Hoolekandeteenused spetsialistid korraldasid Narva meeskonnale ekskursiooni hooldekodusse, mis on ehitatud Tallinnas Lasnamäel. Järgnevalt hakkasid tegema tööd Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimisameti spetsialistid. Nemad uurisid küsimust, kus kohas võiks hooldekodu paikneda, tutvusid dokumentatsiooni ja eelnevate otsustega. Peamine meeskond on uurinud kogemust ka teistes maakondades. Leiti, et rahvaküsitluste korraldamise kogemus sobib väga hästi ka Narva linnale.Seoses sellega korraldab Narva Linnavalitsus linnaelanike küsitlust, mis toimub 17.02.2020-02.03.2020

Palume võtta sellest aktiivselt osa rahvaküsitlusest.

Vastata saab e-keskkonnas kasutades ID-kaarti:https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13730

Samuti saab vastata kohapeal Narva Linna Sotsiaalabiametis aadressil Malmi 5A ja Linda 4, küsimustikud asuvad spetsialistide juures ja infolaual.

 NB! Hääletusel võivad osaleda vähemalt 18 aasta vanased Narva linna elanikud.

Eluruumi kohandamise toetus

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 03.02.2020.a algatatakse avalduste vastuvõtmine puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru raames.

Avalduste vastuvõtmine eluruumi kohandamiseks kolmanda taotlusvooru raames toimub alates 03.02.2020.a kuni 31.07.2020.a.

Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Antud meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 puudega inimese eluruumid üle Eesti.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Eluruumi kohandamise toetus on ette nähtud isikutele, kellel on määratud keskmine, raske või sügav puue ja kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linn.

Hüvitamisele kuuluvad:

 • ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
 • ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
 • pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
 • ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
 • puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
 • sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

Meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru raames hüvitamisele kuuluvate kulude piirmäär:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/ 1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf# 

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase või vabas vormis avalduse, milles põhjendab eluruumi kohandamise vajalikkust.

Avaldusele lisatakse:

 1. hinnapakkumine kohandamise maksumuse kalkulatsiooniga (kulude maksumusel ilma käibemaksuta alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine, maksumusel rohkem kui 5000 eurot – vähemalt kaks hinnapakkumist);
 2. eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendav dokument ning vajadusel omanike nõusolek selle kohandamisega;
 3. võimalusel taotleja keskkonna kohanduse hinnang.

Kui kohandamine puudutab täiskasvanut, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakonna poole (Malmi 5a, 1. korrus, kab. nr 112, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00), kui kohandamine puudutab last, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna poole (Linda 4, 4. korrus, kab. nr 412, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00).

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Selle perioodi jooksul igal aastal vähemalt üks kord aastas kuulutab Rahandusministeerium välja taotlusvooru.

Narva Linnavalitsus korraldab ümarlaua

Narva Linnavalitsus korraldab ümarlaua, kus arutatakse MTÜ-s Pereprojekt ja MTÜ-s Arenduskeskus Matveika tekkinud situatsiooni võimalikud lahendused ning efektiivsed koostöövõimalused linna organisatsioonide ja MTÜ Pereprojekt, MTÜ Arenduskeskuse Matveika vahel.

Ümarlaud toimub 25.02.2020 kell 14:00 Narva Linnavalitsuse konverentssaalis (aadressil Peetri 5, Narva, 1.korrus).

Küsimused ja ettepanekud on teretulnud hiljemalt 05.02.2020 e-posti aadressile jekaterina.tihhomirovanarva.ee (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti