Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Noored õpingutele, tööle

Kahe viimase aasta jooksul toimus Narva linnas Norra heategevusorganisatsiooni Bistand ja Narva Linna Sotsiaalabiameti koostööprojekt „Noored õpingutele, tööle“. Projektijuhi kohta pakuti Narva Laste Loomemaja õpetaja Žanna Pantelejevale. Tema töötas vabatahtlikuna lastetoas „Väike kiir“ ja tegi koostööd Norra organisatsiooniga Bistand Narva, mis aitas lapsi sellest lastetoast.

Norra organisatsioon Bistand Narva aitab Narva noori juba mitme aasta jooksul. Nemad võtavad südamesse linnaelanike vajadusi, aitavad vaeseid ja lasterikkaid peresid. Igal Narvas käigul nemad külastavad hädas olevaid peresid ja teevad neile kingitusi. Tagasi Norra tulles nemad räägivad Narva linna elanikest, kes sattud raskesse olukorda ning korjavad inimeste toetamiseks raha.

Projekti sihtrühm on noored vanuses 16-26 eluaastat, kes ei ole erinevatel põhjustel omandanud haridust ja leidnud endale tööd. Projekti eesmärk on aidata noori leida usku enesesse, toetada neid, anda neile psühholoogilist ja mõnel juhul ka materiaalset abi.

Projekti toimumisaja vältel abi on antud 11 inimesele. Võib-olla, keegi ütleb, et see on väike number. Kuid kui vaadata asjale põhjalikumalt, siis isegi ühele inimesele abi andmine on juba suur tulemus. Kaks noormeest on läbinud autojuhtimiskursuseid ja pärast seda edukalt saanud tööd, üks Saksamaal, teine Soomes. Mõlemad said head motivatsiooni, õppisid CVde, taotluste kirjutamise ja tööandjatega vestlemisoskuse selgeks. Kaks noormeest kolisid Tallinna ja töötavad seal juba aasta. Kaks neidu astusid õhtukooli, üks neiu hakkas taas tegelema muusikaga. Norra partnerid aitasid tasuda kursuseid ja täiendõpet. Üks noormees lõpetas Narva õppekeskust erialal „Abikokk“. Üks neiu leidis tööd abikokana Narvas. Praegu on projektis 6 inimest, kes ei ole veel leidnud oma eluteekonda, kes vajab tuge ja abi. Projektis tehakse individuaalset tööd iga osalejaga, nii on kergem inimest kuulda ja tal on kergem oma probleeme avastada. Töö käib aeglaselt, sest noortel on raske võõrale inimesele oma probleemid usaldada. Mõnikord noored ei teadvusta probleeme ja ei oska neid väljendada.

Sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva juures toimunud viimasel kohtumisel Norra rühmaga, kelle eesotsas on juba mitme aasta jooksul Liv ja Anders Groning, otsustati projektiga jätkata. Lepiti kokku projekt laiendada ja kaasata rohkem noori, ühendada projektitööd huvitegevusega täiskasvanute koolis. Olime väga rõõmsad projekti jätkumise üle. See tähendab, et kellelegi veel saame aidata omale jalale saada ja hakata oma elu ehitama mitte otsekohe, vaid kivikese kaupa. Need kivikesed on usk enesesse, aktiivsus, soov, püüdlused uue ja eduka elu poole.

Žanna Pantelejeva

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tigrid laagris

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tigrid laagris suvekoolivaheajal ajavahemikus 23.07.2019-31.07.2019.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus (link: ) ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (kab. 412,413,416) vastuvõtu ajal: esmaspäev, kolmapäev kell 9:00-12:00; 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 30.05.2019.

Narva linna elanikel on võimalik osaleda eluruumide kohandamise riiklikus programmis puuetega inimestele

Riikliku programmi eesmärk on toetada eluruumide kohandamise töid, mille tulemusena paranevad puuetega inimeste liikumisvõimalused, hügieenitoimingute tegemine, samuti mis soodustavad eluruumidest väljas käimist.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise programmi rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist ning kohaliku omavalitsuse eelarvest. Tööde maksumuste piirnormide ületamise korral (iga tööliigi kohta on Rahandusministeerium arvestanud ja määranud kindlaks maksumuste piirnormid programmi raames) võib olla rakendatud omafinantseerimise põhimõte isiku poolt, kes vajab oma eluruumi kohandamist.

Hüvitamisele kuuluvad järgmised kulud: ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud, vajaliku statsionaarse mööbli ja inventari kulud. Toetatakse ümberehitisi, mis parendavad liikumisvõimalusi, hügieenitoimingute tegemisi, samuti mis soodustavad eluruumidest väljas käimist. Toetuse suurus ja seadiste piirarv kohaliku omavalitsuse kohta arvestatakse lähtuvalt puuetega inimeste arvust, kes elab omavalitsuse haldusterritooriumil.

Programmi esimene voor kuulutati välja 2018. a märtsikuus. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15.05.2018. a. Esitati 20 taotlusi, mõned pered on kooskõlastusvoorus keeldusid programmist osalemast. Sotsiaaltöötajatest ja ehitusspetsialistidest koosnevast komisjon vaatas laekunud taotlused läbi ning hinnanud esitatud dokumente ja sotsiaalseid vajadusi. Narva linna koondtaotlus oli Rahandusministeeriumile esitatud 13.06.2018. a. Ministeerium tegi positiivse otsuse 13 taotluse rahuldamise kohta 29.08.2018. a.

Seisuga 15.02.2019. a on eluruumide kohandamine riikliku toetuse toel, linnapoolse olulisel panusel ja linnaelanike vähesel kaasrahastamisel tehtud 8 perele:

 • 5 WC-ruumi seadist
 • paigaldati 1 liftplatvormi
 • paigaldati 1 ukseautomaatikat
 • tehti 1 ukseava seadist (ukseava laiendamine ja siseukse paigaldamine).

Programmi esimeses voorus osalenud 5 perele tehtavad tööd on kavas lõpetada 2019. aastal. Projekti esimese vooru lõpptähtaeg on 31.12.2019. a.

Edasi...

Õnnitleme Narva Linna Sotsiaalabiameti töötajaid
25-aasta juubeli puhul!

1. aprillil 1994. aastal alustas Narva Linna Sotsiaalabiamet oma tegevust Narva Linnavalitsuse struktuuris Narva linnas elavatele abivajavatele inimestele sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamisel. Teenuste maht ja sihtrühmade arv on selle aja jooksul pidevalt suurenenud. Praegu osutatakse sotsiaalabi ja –teenuseid puuetega lastele, täiskasvanutele, toimetulekuraskustega inimestele ja abivajavatele.

See on väga raske ja üllas töö! Narva Linna Sotsiaalabiamet tänab töötajaid, kes aastaid töötasid ja töötavad sotsiaalsfääris, oma partnereid ja toetavaid organisatsioone!

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti