Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Aprill      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Eluruumi kohandamise toetus

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 03.02.2020.a algatatakse avalduste vastuvõtmine puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru raames.

Avalduste vastuvõtmine eluruumi kohandamiseks kolmanda taotlusvooru raames toimub alates 03.02.2020.a kuni 31.07.2020.a.

Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Antud meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 puudega inimese eluruumid üle Eesti.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Eluruumi kohandamise toetus on ette nähtud isikutele, kellel on määratud keskmine, raske või sügav puue ja kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linn.

Hüvitamisele kuuluvad:

 • ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
 • ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
 • pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
 • ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
 • puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
 • sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

Meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru raames hüvitamisele kuuluvate kulude piirmäär:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf# 

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase või vabas vormis avalduse, milles põhjendab eluruumi kohandamise vajalikkust.

Avaldusele lisatakse:

 1. hinnapakkumine kohandamise maksumuse kalkulatsiooniga (kulude maksumusel ilma käibemaksuta alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine, maksumusel rohkem kui 5000 eurot – vähemalt kaks hinnapakkumist);
 2. eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendav dokument ning vajadusel omanike nõusolek selle kohandamisega;
 3. võimalusel taotleja keskkonna kohanduse hinnang.

Kui kohandamine puudutab täiskasvanut, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakonna poole (Malmi 5a, 1. korrus, kab. nr 112, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00), kui kohandamine puudutab last, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna poole (Linda 4, 4. korrus, kab. nr 412, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00).

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Selle perioodi jooksul igal aastal vähemalt üks kord aastas kuulutab Rahandusministeerium välja taotlusvooru.

Narva Linnavalitsus korraldab ümarlaua

Narva Linnavalitsus korraldab ümarlaua, kus arutatakse MTÜ-s Pereprojekt ja MTÜ-s Arenduskeskus Matveika tekkinud situatsiooni võimalikud lahendused ning efektiivsed koostöövõimalused linna organisatsioonide ja MTÜ Pereprojekt, MTÜ Arenduskeskuse Matveika vahel.

Ümarlaud toimub 25.02.2020 kell 14:00 Narva Linnavalitsuse konverentssaalis (aadressil Peetri 5, Narva, 1.korrus).

Küsimused ja ettepanekud on teretulnud hiljemalt 05.02.2020 e-posti aadressile jekaterina.tihhomirovanarva.ee (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

MTÜ Virumaa Tugiteenused annavad teada, et alates 2020. aasta jaanuarist alustame Lääne-Virumaal Teile mõeldud grupinõustamistega.

Kallid lapsendaja-, hooldus- ja eestkostepered!

MTÜ Virumaa Tugiteenused annavad teada, et alates 2020. aasta jaanuarist alustame Lääne-Virumaal Teile mõeldud grupinõustamistega (grupinõustamise käigus viiakse läbi just teile vajalikke lühikoolitusi, kutsutakse valdkonna spetsialiste teie küsimustele vastama jne.)

Esimene kohtumine toimub 20.01.2020 kell 17.00, aadressil Tedre 11 b Rakvere.

Kohtumised toimuvad kord kuus.

Oma osalemisest ja täiendava informatsiooni saamiseks võtke julgelt ühendust: Karis Mugamäe´ga

Tel: 56151175 või e-mail marialapsedgmail.com

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 13.01.2020 alustas klientide vastuvõttu järgmistel aadressidel

 

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 13.01.2020 alustas klientide vastuvõttu järgmistel aadressidel:

 

Linda tn 4, 4. korrus (lastekaitse osakond, raamatupidamine,
tervise- ja sotsiaalosakond (toimetulekutoetus).

 

Malmi tn 5a, 1. korrus (infolaud,
tervise- ja sotsiaalosakond (täisealiste isikute sotsiaalhoolekanne),
administratsioon (3. korrus).

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti