Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Juuli      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Dementsusega inimeste lähedaste tugigruppwww.eludementsusega.ee
FB: elu dementsusega
17.05.2022

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

 • laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
 • juhtumimenetluse korraldamine;
 • lastele ja peredele teenuste ja toetuste korraldamine;
 • lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
 • lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
 • koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
 • Eesti kodakondsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus suhtlustasemel;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • meeskonnatöö valmidus;
 • kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 - 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõte karistusregistrist).

Plussiks tuleb:

 • varasem kogemus lastega töötamisel;
 • töökogemus lasteasutuses;
 • teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • kohtus esindamise kogemus;
 • dokumendihalduse tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
 • professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
 • konkurentsivõimeline palk;
 • 35päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg
Ametikohale asumine: nii kiirelt kui võimalik
Ametikoha asukoht: Malmi tn 5a, 20309 Narva linn

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 18.05.2022 e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Narva Linna Sotsiaalabiamet
04.05.2022

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Remniku ja Viking-Tiigrid laagrites

Lugupeetud vanemad!

Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Remniku noortelaagris ajavahemikus 15.07-21.07.2022 ja Viking-Tiigrid laagris ajavahemikus 23.07-30.07.2022.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus (link ,) ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (aadressil Malmi 5A, 2.korrus, kab. 208,206,205) vastuvõtu ajal: esmaspäev kell 9:00-12:00, kolmapäev kell 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 30.05.2022.

02.05.2022

Millal pöörduda ohvriabi poole?
Mari-Liis Org, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ida piirkonna juht

Keegi meist ei vali tahtlikult enda teele kannatusi, ei eelista vägivaldset elu headele peresuhetele ega soovi pai asemel peksa saada. Teatavasti ei hüüa õnnetus aga tulles ja rasketesse olukordadesse võib sattuda moel või teisel meist igaüks.

Oluline on mõista, et ohver ei ole kunagi tema suhtes toime pandud vägivallas süüdi. Rasketes olukordades ei tohi jääda üksi, alati tuleb valida enda jaoks sobivaim võimalus, kuidas leida abi ja toetust. Vajalik abi on olemas isegi siis, kui on tunne, et lähedaste poole pöörduda ei saa ning tuttavatele rääkida on häbi.

Eestis on ööpäev läbi avatud tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja www.palunabi.ee veebinõustamine nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Ohvriabikeskusest saab abi ja tuge iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Vägivalla ohvriks sattudes või muu juhtumi läbi traumat kogedes on loomulik tunda esmalt väga erinevaid emotsioone: hirmu, viha, häbi või süütunnet. Juhtunust rääkimine võib olla raske, kuid see on väga vajalik samm olukorrale lahenduse leidmiseks ja mis oluline, seda saab teha anonüümselt.

Nõustamine ja toetus on vaid ühe telefonikõne kaugusel ning pakub lahendusi, kui ollakse langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda.

Ohvriabi kriisitelefonilt saab infot enda õiguste ja abivõimaluste kohta ning abivajaja viiakse kokku õigete spetsialistidega. Kui inimene ei soovi või ei saa helistada, on võimalik kontakteeruda nõustajaga veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee.

Meie poole võib pöörduda ka juhul, kui inimene ei ole päris kindel, kas tema suhtes on kuritegu toime pandud. Nõu ja emotsionaalset tuge saab ka siis, kui ollakse mures lähedase pärast või tahetakse teist inimest toetada. Ohvriabitöötaja juures on võimalik taotleda kuriteoohvri hüvitist ja vajadusel tagatakse kaitse mitmete asutuste koostöös.

Ohvriabitöötaja teeb teiste asutuste ja abiorganisatsioonidega koostööd, vahetades omavahel infot ning leides koos parimaid lahendusi ja abi kannatanule. Koostööd tehakse näiteks ka läbi MARAC meetodi. MARAC-võrgustiku eesmärk on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ja kindlustada nende kaitse mitme asutuse spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi.

Naistevastast vägivalda kogenuna saab pöörduda naiste tugikeskusesse, kus aitame vägivallast pääseda ja saavutada iseseisev toimetulek. Tugikeskuses pakume abivajajale ja vajadusel ka tema lastele ööpäev läbi turvalist keskkonda, kriisinõustamist ja ajutist majutust. Veel hindame turvariske, anname esmast õigusabi ja koostame tegevusplaani, kuidas juhtunuga toime tulla ning turvalisema elu suunas liikuda.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuses toetame neid, kes on kogenud viimase seitsme päeva jooksul seksuaalvägivalda. Võtame abivajaja vastu ka ilma saatekirjata ja samuti ei pea selleks politseisse pöörduma. Kannatanu on oodatud ka siis, kui ta ei mäleta, mis temaga juhtus.

Meie spetsialistid on valmis nõustama, soovi korral läbi vaatama ja võimaliku raseduse eest kaitsma ning pakkuma ennetavat ravi HI-viiruse ja B-hepatiidi vastu. Kõik uuringud ja ravi on seejuures tasuta. Taolise abi andmine ei jää vaid kriisinõustamise tasemele. Pärast esmase abi saamist on kannatanu oodatud tagasi, et ta saaks jagada oma tundeid ja tal aidatakse taastada igapäevane elurütm.

Abi pakutakse ka vägivalda tarvitanud inimestele. Kui ollakse mures enda või lähedase inimese vägivaldse käitumise pärast ja on soov astuda samme turvalisuse suunas, siis nõustame vägivallast loobumise tugiliinil 660 6077.

Igasugusele vägivallale saab piiri panna ainult koostöös. Kuna kannatanutel on tihti raske abi otsida, siis on kõrvalseisjatel ülioluline roll märgata ja abi pakkuda.

Kui naabrite juurest kostab karjumist, vägivallale viitavaid hääli või appikarjeid, siis tuleb teavitada kohe politseid telefonil 112. Kui on kahtlus, et naabri, kolleegi, sugulase või sõbra peres esineb vägivalda, siis tuleb sellest rääkida. Kui ei tea, kuidas sekkuda ja olukorrast rääkida, siis annavad nõu meie spetsialistid ohvriabi kriisitelefonil 116 006.

Ärme jää ükskõikseks enda ega teiste suhtes!

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?

Kontaktid:

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi, Narva politseijaoskond, Vahtra 3, Narva

Ohvriabitöötajad:

 • Anastassia Belova, 5866 9829,
  anastassia.belovasotsiaalkindlustusamet.ee
 • Inna Bahlinova, 5309 7071,
  inna.bahlinovasotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalkindlustusamet
28.04.2022

   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti